องค์ประกอบดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

Planets-of-the-solar

ดาวเคราะห์ระบบสุริยะคืออะไร

เป็นดาวไม่มีแสงสว่างในตัวเองเลยต้องอาศัยแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นดาวฤกษ์อันสามารถส่องแสงด้วยตัวเองได้ เป็นดาวขนาดใหญ่โคจรอยู่รอบๆ ดาวฤกษ์เราสามารถมองเห็นดาวเคราะห์ได้จากการที่มันสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ เข้ามาสู่ตาของเรานั่นเอง แม้ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราจะมี 8 ดวง แต่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เพียงแค่ 5 ดวงเท่านั้น ได้แก่ Mercury , Venus , Mars , Jupiter , Saturn เท่านั้น ซึ่งในสมัยโบราณเรียก เขาเรียกดาวเคราะห์ทั้ง 5 นี้ว่า The Wandering Stars พอเอามารวมกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ก็จะเป็น 7 ดวง จึงเป็นที่มาของชื่อวัน ใน 1 สัปดาห์นั่นเอง

นิยามของดาวเคราะห์

  • เป็นดาวที่โคจรอยู่รอบดาวฤกษ์ แต่ต้องไม่ใช่ดาวฤกษ์ อีกทั้งต้องไม่ใช่ดาวบริวาร
  • มีรูปร่างใกล้เคียงกับทรงกลม
  • มีวงโคจรชัดเจนสอดรับกับดาวเคราะห์ข้างๆ เป็นอย่างดี
  • มีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 804.63 กิโลเมตร

จากนิยามใหม่นี้จึงทำให้ Pluto และ Eris ซึ่งเคยเป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 9 และ 10 ถูกปลดออก จนปัจจุบันเหลือดาวเคราะห์แค่ 8 ดวง สาเหตุมาจาก Pluto ไม่สามารถควบคุมแรงดึงดูดรวมทั้งวงโคจรที่อยู่บริเวณนอกระบบสุริยะ นอกจากนี้ยังมีวงโคจรอันไม่สอดคล้องกับดาวเคราะห์ บริเวณข้างเคียงทางวิทยาศาสตร์จึงถือว่า Pluto เป็น ดาวเคราะห์แคระ อันมีลักษณะคล้ายกับวัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะ

Planets-photo

ดาวเคราะห์ทั้ง 8 สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่ม ได้ดังนี้

แบ่งตามลักษณะทางกายภาพ

– ดาวเคราะห์ชั้นใน เป็นดาวเคราะห์อันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าอีกกลุ่ม อีกทั้งมีความเย็นตัวแล้วมากกว่า จึงทำให้มีผิวนอกเป็นของแข็งเหมือนกับผิวโลก ได้แก่ Mercury , Venus, Earth , Mars

– ดาวเคราะห์ชั้นนอก อยู่ไกลกับดวงอาทิตย์อีกทั้งยังเป็นดาวเคราะห์ที่พึ่งเย็นตัว ผิวนอกส่วนมากจึงปกคลุมไปด้วยก๊าซ ได้แก่ Jupiter, Saturn , Uranus , Neptune

แบ่งตามวงทางโคจร

– ดาวเคราะห์วงใน คือ ดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ ได้แก่ Mercury และ Venus

– ดาวเคราะห์วงนอก คือ ดาวเคราะห์ที่อยู่ถัดจากโลก ได้แก่ Mars , Jupiter , Saturn , Uranus , Neptune

แบ่งตามลักษณะพื้นผิว

– ดาวเคราะห์ก้อนหินได้แก่ Mercury , Venus , Earth , Mars ทั้ง 4 ดวงนี้มีพื้นผิวเป็นหิน รวมทั้งมีชั้นบรรยากาศบางๆ คอยห่อหุ้มอยู่ ยกเว้น Mercury ที่ไม่มีบรรยากาศ

 

– ดาวเคราะห์ก๊าซ ได้แก่ Jupiter , Saturn , Uranus , Neptune จะมีก๊าซอยู่ทั่วทั้งดวง พื้นผิวจึงถูกปกคลุมไปด้วยก๊าซมีเทน แอมโมเนีย ไฮโดรเจน ฮีเลียม

นอกจากดาวเคราะห์แต่ล่ะดวงจะหมุนรอบตัวเองและโคจรไปรอบๆ ดวงอาทิตย์แล้วแกนของแต่ละดวงยังมีความเอียงไม่เท่ากันอีกด้วย

You may also like...